Phần mềm “Ngôn ngữ tiếng Anh trong lớp học” myELT – Nhà XB Cengage

ELT

ELTeach là chương trình bồi dưỡng giáo viên trực tuyến, có thể triển khai theo hướng tích hợp trực tuyến và trực tiếp. Chương trình phù hợp với giáo viên tiếng Anh khối phổ thông và bao gồm 2 hợp phần :

+ English for Teaching(EfT) : tiếng Anh cho giảng dạy

Bồi dưỡng giáo viên về năng lực tiếng Anh phục vụ giảng dạy và một số kỹ năng nền tảng trong lớp học, giúp giáo viên hướng dẫn, tổ chức và thực hiện các thao tác giảng dạy trong lớp học bằng tiếng Anh một cách hiệu quả.

+ Professional Knowledge for ELT (PK) Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng sư phạm cần thiết cho giáo viên tiếng Anh.

– Link website : http://www.elteach.com/

Các tin tức khác