Phần mềm “Báo cáo, thông kê theo dõi diễn biến lũ lụt”

Hệ thống thông tin hỗ trợ phòng chống thiên tai được phân tích thiết kế với các chức năng: CẬP NHẬP, THỐNG KÊ, PHÂN TÍCH, SO SÁNH VÀ DỰ BÁO kết hợp quản lý vùng ảnh hưởng thiên tai trên bản đồ số GIS.

image005

Mục tiêu giai đoạn 1: Cập nhập, thống kê căn bản

Hiện tại ở giai đoạn 1 hệ thống đã xây dựng được những chức năng cơ bản và ở mức độ đơn giản như: Cập nhập số liệu theo nhiều tiêu chí, nhiều địa điểm về tình hình lũ lụt tại các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh, hệ thống sẽ tự động thống kê đưa ra số liệu cơ bản và biểu đồ giúp lãnh đạo có được thông tin kịp thời hỗ trợ ra quyết định trong công tác xử lý thiên tai.

image007
Thống kê dữ liệu MỰC NƯỚC SÔNG của các trạm thủy văn.

 

image009
Thống kê dữ liệu LƯỢNG MƯA của các trạm khí tượng

 

Thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra.
Thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Phần mềm đáp ứng được các yêu cầu:

– Giải quyết yêu cầu cơ bản của hệ thống là có được số liệu thống kê về tình thiên tai, biết mực nước, lượng mưa tại các trạm thủy văn, trạm khí tượng để đánh giá tình hình diễn biễn lũ lụt, hiện thị trực quan từ biểu đồ một cách tức thì ngay trên hệ thống mà không cần phải tìm kiếm số liệu, công văn, báo cáo từ đơn vị gửi đến như trước.

– Giải quyết được vấn đề thu nhập dữ liệu của Chi cục thủy lợi từ các đơn vị khí tượng thủy văn báo cáo số liệu về mực nước sông tại các trạm thủy văn, lượng mưa tại các trạm khí tượng đo được. Chuyên viên khí tượng thủy văn có thể nhập báo cáo số liệu ngay trên phần mềm và Chi cục thủy lợi cũng như các lãnh đạo có thể nắm bắt tức thì mà không phải mất thời gian, công sức thu thập dữ liệu thủ công như trước nữa.

– Giải quyết yêu cầu tổng hợp số liệu tự động và tức thời về tình hình thiên tai trên 11 đơn vị của tỉnh, qua đó các đơn vị huyện và chi cục thủy lợi rút gắn được thời gian và công sức đáp ứng cơ bản tính chất nhanh chóng kịp thời. Từ các đơn vị của tỉnh nhập trực tiếp số liệu trên phần mềm, giảm công sức cũng như thời gian của chuyên viên chi cục thủy lợi.

Qua đó lãnh đạo và các đơn vị có thể đánh giá tình hình lũ lụt và có ý kiến chỉ đạo giữa lãnh đạo hay đơn vị được kịp thời các sự cố xảy ra.

Mục tiêu giai đoạn 2: Phân tích, So sánh, Dự báo, Quản lý vùng thiên tai qua bản đồ số GIS.

Phân tích và So sánh

Hệ thống được xây dựng giai đoạn 2 có thể đưa ra được các kết quả phân tích số liệu và so sánh với số liệu cao nhất trong quá khứ, số liệu cùng kỳ với các năm gần nhất…

Định hướng phát triển phần mềm mang tính phân tích, dự báo về thời tiết thiên tai lũ lụt trên địa bàn tỉnh. Xây dựng bản đồ số liệu hiển thị miêu tả vùng bị ngập lụt do lũ lụt gây ra, các số liệu thiên tai, các vùng đất nông nghiệp cây trồng bị ảnh hưởng, mực nước, lượng mưa đạt mức báo động sẽ hiển thị trên bản đồ xảy ra tại các huyện.Từ đó đánh giá chung về tình hình thiên tai lũ lụt và phương hướng chỉ đạo xử lý tại các huyện thị, các vùng xảy ra thiên tai.

Dự báo

Hệ thống có thể căn cứ vào số liệu hiện trạng, số liệu quá khứ từ đó phân tích và đưa ra các dự báo đến các vùng bị ảnh hưởng tùy theo mức độ liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Có thể đưa ra các dự báo về các thông tin theo yêu cầu từ các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh để phòng ngừa và ra quyết định xử lý, khắc phục khi cần thiết theo từng mức độ khác nhau.

Dự kiến kết quả đạt được

Theo giõi, giám sát bão và lũ lụt trước đây phụ thuộc vào nhiều hoạt động như quan sát trực tiếp, điện thoại và báo cáo qua fax – sau khi triển khai giờ đây đã trở thành một quy trình báo cáo đáng tin cậy và cập nhật. Sử dụng phần mềm hỗ trợ đưa ra các quyết định trong toàn bộ chu trình quản lý thiên tai hiện tại dựa trên dữ liệu gần thời gian thực, được cụ thể hóa và trình bày theo hình thức dễ tiếp cận, dễ hiểu và hoàn toàn có thể chia sẻ, trong đó bao gồm các cộng đồng và tài sản bị ảnh hưởng, thông tin nguy cơ và hơn thế nữa. Trong môi trường này, cảnh báo sớm có thể và sẽ cứu nhiều sinh mạng, hoạt động sinh kế và các nguồn lực kinh tế quý giá.

Các tin tức khác