Tổ chức các khóa thăm quan học tập ngắn hạn tại nước ngoài.

Các tin tức khác