Skip to main content
Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường THCS Xuân Phương

            Ngày 31/10/2019, trường THCS Xuân Phương đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Phương Mai

            Ngày 31/10/2019, trường TH Phương Mai đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Thị Trấn A

            Ngày 29/10/2019, tại trường TH Thị Trấn A đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Bình Minh

            Ngày 25/10/2019, trường TH Bình Minh đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Tân Định

            Ngày 31/10/2019, tại trường TH Tân Định đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Chương trình giao lưu “Halloween Kỳ Bí 2019” tại trường TH Mai Động

            Ngày 28/10/2019, tại trường TH Mai Động đã diễn ra chương trình Halloween Kỳ Bí – Trick or treat.

Subscribe to Tin giáo dục